Algemene voorwaarden Sales Colors B.V.

Deze voorwaarden zijn aangepast op: 4 mei 2022 en vervangen vanaf deze datum voorgaande versies

1 – Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van Sales Colors B.V. gevestigd te Vreeland, in het bijzonder de dienstverlening aangaande assessment, coaching, consultancy en licentiëring.

Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk geschieden en gelden dan slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

2 – Dienstverlening

 1. De dienstverlening van Sales Colors B.V. kan zowel werkzaamheden betreffen op uurbasis als dienstverlening tegen een vaste vergoeding of een vast tarief, of anderszins.
 2. Wanneer de dienstverlening door Sales Colors B.V. op uurbasis wordt verricht, worden de daadwerkelijk bestede uren in rekening gebracht.
 3. Wanneer de dienstverlening door Sales Colors B.V. tegen een vaste vergoeding wordt verricht, worden hierover voorafgaand aan de opdracht afspraken gemaakt.
 4. Voor de aanvang van de werkzaamheden zal Sales Colors B.V. een schriftelijke opdrachtbevestiging opstellen, die door de opdrachtgever voor akkoord getekend dient te worden geretourneerd. Bij herhaalopdrachten kan een mondelinge bevestiging van de overeengekomen opdracht en honorering volstaan.
 5. Wanneer tussen partijen geen afspraken zijn gemaakt over de honorering van een opdracht, geldt het gebruikelijke uurtarief van Sales Colors B.V. of de gebruikelijke tariefstelling in het geval van assessments.
 6. Sales Colors B.V. behoudt zich het recht voor gemaakte reis-, verblijfs-, kantoor- of materiaalkosten, voorzover deze het gebruikelijke overstijgen, afzonderlijk in rekening te brengen. Sales Colors B.V. verplicht zich hierover schriftelijk verantwoording af te leggen aan de opdrachtgever.
 7. Na overleg behoudt Sales Colors B.V. zich het recht voor een opdracht te weigeren of terug te geven.

 3 – Kwaliteit

 1. Sales Colors B.V. zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voorzover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Sales Colors B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Sales Colors B.V. zal de opdrachtgever hierover zo mogelijk vooraf informeren.
 3. De opdrachtgever is verplicht voor het verrichten van de pres­tatie van Sales Colors B.V. de noodzakelijke medewerking te verlenen, zoals het invullen van de assessmentvragen.
 4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Sales Colors B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Sales Colors B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan Sales Colors B.V. zijn verstrekt, heeft deze het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Sales Colors B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Sales Colors B.V. is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

4 – Wijziging

 1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werk­zaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen beide partijen tijdig en in onderling overleg de opdracht dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Wijzigingen in opdrachten zijn slechts bindend indien deze wijzigingen door Sales Colors B.V. zijn aanvaard.
 3. Indien beide partijen overeenkomen dat de opdracht wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip voor voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Sales Colors B.V. zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 4. Indien de wijziging of aanvulling op de opdracht financiële en/of kwalitatieve consequenties kan hebben, zal Sales Colors B.V. hierover met de opdrachtgever in overleg treden.

5 – Annulering

 1. Indien de opdrachtgever een met Sales Colors B.V. gesloten overeenkomst of geplande sessie binnen zes werkdagen vóór aanvang van de werkzaamheden annuleert is de opdrachtgever van rechtswege een direct opeisbare, en niet voor verrekening vatbare, vergoeding verschuldigd van 50% van het geoffreerde bedrag. Bij annulering van de afspraak op de dag zelf is de opdrachtgever 100% van het geoffreerde bedrag verschuldigd.
 2. Het in rekening brengen van de annuleringsvergoeding laat onverlet het recht van Sales Colors BV om eventuele door Sales Colors B.V. te lijden en geleden materiële en immateriële schade, toegebracht door (of voor rekening of risico van) de opdrachtgever c.q. deelnemer aan hem in rekening te brengen. De door Sales Colors B.V. gemaakte kosten en reeds aangegane verplichtingen die zij niet meer kan annuleren, komen volledig voor rekening van de opdrachtgever c.q. de deelnemer.

6 – Klachtenregeling

 1. Klachten dienen per omgaande en uiterlijk binnen 14 dagen na constatering van het gebrek, per aangetekend schrijven aan Sales Colors B.V. kenbaar te worden gemaakt. In dit schrijven staan minimaal de aard van de klacht c.q. het gebrek, hoe het is geconstateerd alsmede de oorzaak ervan vermeld.
 2. De opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die haar ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien zij niet binnen de hiervoor vermelde termijnen en op de hiervoor aangegeven wijze heeft gereclameerd en zij Sales Colors B.V. niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken binnen een redelijke termijn te herstellen.

7 – Intellectuele eigendom

 1. Tenzij anders overeengekomen is, behoudt Sales Colors B.V. de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door Sales Colors B.V. verstrekte materialen, waaronder ontwerpen, casuïstiek, rapportages, vragenlijsten, afbeeldingen, modellen en offertes. Al hetgeen Sales Colors aan dergelijke zaken aan opdrachtgever of derden heeft vertrekt blijft eigendom van Sales Colors B.V. en mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sales Colors B.V. niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt of verveelvoudigd, ongeacht of aan de opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.
 2. Sales Colors B.V. behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de opdracht toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

8 – Vertrouwelijkheid

 1. Het is Sales Colors B.V. verboden, hetzij gedurende de onderhavige overeenkomst, hetzij na beëindiging daarvan, op enigerlei wijze aan derden, direct of indirect, in welke vorm ook en in welke voege ook, enige mededeling te doen omtrent vertrouwelijke informatie die Sales Colors B.V. door de opdrachtgeverq. de deelnemer ter beschikking is gesteld.
 2. Deze vertrouwelijkheidplicht geldt evenzo voor de opdrachtgever en de deelnemer jegens Sales Colors B.V. ten aanzien van de door Sales Colors ter beschikking gestelde materialen en informatie.
 3. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 9 – Aansprakelijkheid

 1. Sales Colors B.V. tracht met het ter beschikking stellen van de SALES COLORS VERKOOP ANALYSE en aanverwante zaken zo goed mogelijk opdrachtgevers c.q. deelnemers in staat te stellen de beoogde doelen te bereiken. Sales Colors B.V. kan evenwel niet garanderen dat die doelen daadwerkelijk bereikt worden en sluit aansprakelijkheid daarvoor uit.
 2. Sales Colors B.V. sluit tevens aansprakelijkheid uit voor alle gevolgen die de surveys, de analyses of het enig gebruik daarvan c.q. op basis daarvan genomen beslissing direct of indirect voor de Partner, de klant van Partner, deelnemers of derden kunnen hebben. De SALES COLORS VERKOOP ANALYSE wordt “as is” ter beschikking gesteld.
 3. Sales Colors B.V. is slechts aansprakelijk voor directe schade, geleden door de opdrachtgever, die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van schuld van Sales Colors B.V.
 4. De vergoeding kan nooit hoger zijn dan het bedrag dat wordt uitgekeerd op basis van de door Sales Colors B.V. afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. Een kopie van de polisvoorwaarden zal op verzoek door Sales Colors B.V. aan de opdrachtgever worden verstrekt. Indien de aansprakelijkheidsverzekering de aansprakelijkheid niet dekt kan het bedrag waarvoor Sales Colors B.V. aansprakelijk is nooit hoger zijn dan het totaal van de aan de opdrachtgever in het kader van de betreffende opdracht verzonden nota’s.

 10 – Betaling, compensatie

 1. Betaling van de facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door overmaking van het verschuldigde bedrag naar bankrekeningnummer NL45RABO0359033687 ten name van Sales Colors B.V. te Zeist, onder vermelding van het factuurnummer. Na deze termijn treedt verzuim van rechtswege in.
 2. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die door Sales Colors B.V. worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichting van de opdrachtgever te bewerk­stelligen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van de hoofdsom.
 3. Vorderingen van Sales Colors B.V. op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
  • In geval van schuldsanering, liquidatie, faillissement, of surseance van betaling van de opdrachtgeverq. in geval van een aanvraag daartoe;
  • Als Sales Colors B.V. na verstrekking van de opdracht kennisneemt van omstandigheden die haar goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
 4. In de onder lid 3 genoemde gevallen is Sales Colors B.V. bevoegd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten of tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd haar recht om schadevergoeding te vorderen

 11 – Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende, niet-voorziene oorzaken waarop Sales Colors B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Sales Colors B.V. opgeschort.
 3. Indien Sales Colors B.V. door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst te voltooien kan zij, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, deze overeenkomst zonder rechte­lijke tussenkomst ontbinden.
 4. De opdrachtgever zal te allen tijde, ook in geval van overmacht, de uit hoofde van deze overeenkomst aan Sales Colors B.V. voor reeds geleverde diensten en investeringen verschuldigde vergoedingen voldoen aan Sales Colors B.V.

12 – Toepasselijke documenten – Toepasselijk recht

 1. Ten aanzien van alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen van Sales Colors B.V. geldt de toepasselijkheid van het Privacy Beleid [LINK], en het protocol Datalekken [LINK] . Van beide documenten heeft telkens de laatste versie toepasselijkheid, welke versies via de website salescolors.com te raadplegen zijn. Opdrachtgever c.q. deelnemer verklaren zich door het aanvaarden van deze Algemene voorwaarden uitdrukkelijk accoord met het Privacy Beleid en het Protocol Datalekken.
 2. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen van Sales Colors B.V. is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen die niet door vrijwillige mediation onder de MfN-voorwaarden kunnen worden opgelost kunnen uitsluitend aan de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht worden voorgelegd.

13 – Wijziging

 1. Sales Colors B.V. is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Sales Colors B.V. zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.